العلاج بالاوزون O3
29.08.2016

Мани арт

Art is a mirror of society. In the 21-st century, life has changed a lot, so in art appeared new trends. Some of them returned from the past. Such kind of art is possible to name graffiti, because cavemen painted on walls. Body art in Contemporary Art is very popular, although it is not a new trend, too. Body art was born among the ancient tribes of Asia, Africa, where people loved to paint their bodies with natural colors. However, there is a relatively new art form – money art. What is it? Let’s see …

Money art is art appliqué are made of banknotes. Their finely cut and lay out some pictures. With money-art technology has made the famous “Mona Lisa,” da Vinci. Of course, the paintings in this style are not different with the palette of colors, so the colour of the painting is in gray-green shades.

 Искусство – это зеркало общества. В 21 веке жизнь очень изменилась, поэтому в искусстве появились новые течения. Некоторые из них вернулись из прошлого. Таким видом искусства можно считать граффити, ведь еще пещерные люди рисовали на стенах. Бодиарт в современном искусстве очень популярен, хотя это не новое течение. Бодиарт родился в древних племенах Азии, Африки, где жители очень любили рисовать по телу природными красками. Но существует относительно новый вид искусства – мани-арт. Что это? Давайте разберемся…

Мани арт – это художественные аппликации сделанные из денежных купюр. Их мелко нарезают и выкладывают определенные картины. Техникой мани-арта уже сделана знаменитая «Мона Лиза» да Винчи. Конечно, картины в таком стиле не отличаются палитрой цветов, поэтому цвет картины в серо-зеленых оттенках.

Мистецтво – це дзеркало суспільства. У 21 столітті життя дуже змінилася, тому в мистецтві з’явилися нові течії. Деякі з них повернулися з минулого. Таким видом мистецтва можна вважати графіті, адже ще печерні люди малювали на стінах. Бодіарт в сучасному мистецтві дуже популярний, хоча це теж не нова течія. Бодіарт народився в древніх племенах Азії, Африки, де жителі дуже любили малювати по тілу природними фарбами. Але існує відносно новий вид мистецтва – мані-арт. Що це? Давайте розберемося…

Мані арт – це художні аплікації зроблені з грошових купюр. Їх дрібно нарізають і викладають картини. Технікою мані-арту вже зроблена знаменита «Мона Ліза» да Вінчі. Звичайно, картини в такому стилі не відрізняються палітрою кольорів, тому колір картини в основному в сіро-зелених відтінках.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *